අලුත් නායකත්වයක්. අලුත් ශ්‍රී ලංකාවක්

    අප ගැන

    අපි විවිධාකාරයේ ජීවිත ගත කරන, දිවයියේ සතර අතිේ පැමිණි පුරවැසියේයේ එකතුවකි. ශ්‍රී ලංකාව නව මාර්ගයකට පියවර තැබීමට සහ නව නායකත්වයක් යටයත් නව ශ්‍රී ලංකාවක් යගාඩනැගීයේ යහාදම යවලාව යමය බව අපි විශ්වාස කරමු. යමම යවනස ඇති වේයේ අප සියලු යදනා එක්ව ජාතියේ ගමන යවනුයවේ අත්වැල් බැදගත් දිනයක පමණි. ඒ යවනස ඒක මිනියසකුට කළ යනාහැකිය. නමුත් එක් මිනියසකුට අප සියල්ලටම නායකත්වය දිය හැකිය. ඒ අලුත් මගට අපව යගන යනු ඇතැයි අප විශ්වාසය තබේයේ සජිත් යේමදාස යකයරහිය. අප සියලු යදනා එක්ව අදහස්සහ කාලය යයාදවමිේ එම විශ්වාසය සැබෑවක් කරගැනීම යවනුයවේ කැපවේනට යහාදම යවලාව වේයේ යමයය.